Update betreft thuisonderwijs

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de afgelopen dagen is er veel werk verricht door het Corona Crisis Team (CCT). Niet minder geldt dit voor alle medewerkers binnen de verschillende scholen en het stafgebouw. Als bestuurder van het CPOV kijk ik hier zeer dankbaar en positief op terug.

Zoals u hebt kunnen constateren is de digitale leeromgeving voor uw kinderen geïnstalleerd. Alle leerlingen kunnen nu inloggen op basis van een speciale code (Google Classroom).

Hiermee hebben wij de start gemaakt met het geven van onderwijs op afstand.

Alhoewel de normale situatie van het klaslokaal en/ of het leerplein de optimale situatie is om met kinderen een leer- en vormings situatie aan te gaan, moeten wij helaas door het coronavirus een passende manier vinden om met uw kinderen te communiceren, te leren en hen ook zelfstandig te laten leren.

Vanaf vandaag gaan de leerlingen ervaren hoe zij, weliswaar met steun van de leerkrachten en ook ouders en verzorgers, de unieke gelegenheid krijgen om thuis te kunnen leren en zichzelf te kunnen ontwikkelen. Elk kind met zijn en haar gekregen talenten.

De plotselinge verandering van het leren op school naar het leren thuis zal ook een gewenning vragen en geven. Niet elke leerling zal dit direct onder de knie krijgen. Vandaar dat wij in de eerste week niet te veel naar verdieping gaan, maar de leerlingen laten wennen aan het systeem van digitaal thuiswerken. Indien nodig wordt hier optimale ondersteuning gegeven vanuit elke locatie. Tip: schroom ook niet om te bellen of mailen indien hulp en instructie nodig is.

Na de gewenningsperiode gaan wij, indien mogelijk, over naar de verdieping- en de differentiatie periode. In deze fase proberen wij recht te doen aan alle kinderen op basis van hun talenten. Hierin staat aan de ene kant de uitdaging centraal, aan de andere kant de zorg op maat.

We zullen hopen en bidden dat de periode van afstandsonderwijs van korte duur is. Echter laten wij tegelijkertijd de werkelijkheid wel onder ogen zien. Volgens de wetenschappers kan deze periode langer duren dan wij op dit moment verwachten. Dit vraagt van ons een optimale inspanning voor het ontwikkelen van een duurzaam systeem van leren op afstand via de digitale leeromgeving en van u een extra inspanning in het gezin.

Naast het leren is de kinderopvang ook van wezenlijk belang.  Op 17 maart jl. is er een multidisciplinair overleg geweest tussen gemeente, onderwijs en opvang, dat vandaag werd vervolgd. Binnenkort wordt de Jeugdzorg en het Samenwerkingsverband PO ook gevraagd om hierbij aan te schuiven. Aan mij is door de gemeente gevraagd om namens alle PO scholen contactpersoon te zijn.

Voor de goede orde: noodopvang is uitsluitend voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.

De uitkomsten van het overleg zijn:

  • De noodopvang blijft voorlopig zoals die nu geregeld is: decentraal op de locaties waar de kinderen deze week zijn opgevangen, door de scholen zelf en waar nodig door de kinderopvang.
  • De scholen stemmen met de organisaties van kinderopvang af of er evt. kan worden geclusterd: twee of drie scholen kunnen dan samenwerken en opvang op één locatie houden: als dat gebeurt, wordt u daarvan bijtijds op de hoogte gesteld.
  • Het is voorlopig noodzakelijk dat u volgens de op uw school geldende afspraak aan de school van uw kind meldt, wanneer u opvang nodig hebt.
  • Het is de bedoeling dat uw kind tijdens de noodopvang werkt aan het opgegeven huiswerk (digitaal onderwijs op afstand), zoals dat vandaag op alle scholen is gestart. Hiervoor kunnen de chromebooks van de scholen worden gebruikt.
  • Pas bij toenemende zorgen pakt de plaatselijke overheid de coördinerende rol van scholen/kinderopvang over.

U wordt door de directeur van de school van uw kind(eren) verder geïnformeerd over de wijze waarop de noodopvang voor uw kind geregeld wordt.

Binnen het CPOV hechten wij aan de leerlingenzorg. In principe wordt dit bewaakt door de intern begeleider van elke locatie (IB’er). Alle IB’ers vormen tezamen een platform. De voorzitter hiervan is Els Woudsma. Zij gaat de komende dagen/ weken aan de slag met de aansturing van de digitale leerlingenzorg.  Ook daarin wordt u binnenkort over geïnformeerd.

Samengevat:

  • Deze week is de invoering van en gewenning aan het digitale leersysteem.
  • Na de introductieweek zal herhaling, verdieping en differentiatie van de leerstof gerealiseerd worden.
  • Komende week wordt nader beleid en uitwerking van de noodopvang door de gemeente, schoolorganisaties, kinderopvang en leerlingenzorg gerealiseerd.

Mocht u nu vragen hebben over allerlei zaken, schroom dan niet om – bij voorkeur –  te mailen of te appen via Parro indien mogelijk. Graag in eerste instantie naar de leerkracht, IB’er of directeur.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.R. van Leeuwen,

voorzitter van het College van Bestuur CPOV

Voortgang digitaal thuisonderwijs en kinderopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag zijn we op de CPOV scholen druk aan de slag gegaan om digitaal thuisonderwijs voor uw kind op korte termijn mogelijk te maken. Morgen krijgen alle leraren op onze scholen extra instructie. Daarna, tussen 10.00-12.00 uur, ontvangt u een e-mail met uitleg over digitaal thuiswerken van de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het is belangrijk dat u deze snel leest én de gevraagde actie uitvoert. Pas dan kunnen wij verder. We rekenen erop dat uw kind vanaf woensdag 18 maart thuis aan de slag kan!

Morgen gaan we ook per school afspraken maken over het evt. op school ophalen van werkboekjes e.d. Dat zal met duidelijke regels gepaard moeten gaan. U wordt daar extra over geïnformeerd door uw eigen school.

Wat betreft kinderopvang is het nog wachten op duidelijke richtlijnen vanuit de overheid en de concretisering vanuit de gemeente. Voor de Veenendaalse CPOV-scholen heb ik morgen contact met de wethouder. Voor de Betuwse scholen zal ik zelf contact opnemen met de wethouder c.q. ambtenaren.

Een aantal ouders heeft al aangegeven te behoren tot de zogenaamde vitale beroepsgroepen en kinderopvang te wensen. Voor morgen, dinsdag 17 maart, doen we nogmaals een dringend beroep op u om zo mogelijk zelf voor opvang te zorgen. Alleen als u het echt niet redt, kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. Morgen hopen we u duidelijkheid te geven voor de opvang in de komende weken.

Maakt u normaliter gebruik van diensten van een van de kinderopvangorganisaties, dan gaan wij ervan uit, dat u zich met vragen rechtstreeks tot hen wendt.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.R. van Leeuwen,

voorzitter College van Bestuur

Download deze brief